.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 عدالتوانصافدرزندگیازمنظراسلام-

 

 

چکیده :

در این مقاله با اشاره به جایگاه خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی ، بر دیدگاه اسلام نسبت به این کانون بسیار مهم در شکل گیری ساختار شخصیت انسانی تاکید گردیده است ، همچنین تاکیدات دین مبین اسلام بر ارتقاء سطح معنویات و اخلاق در خانواده در راستای تحقق خانواده متعالی و همچنین تبیین جایگاه عدالت و انصاف در زندگی بعنوان ارزشهایی اخلاقی و پایه گذار خانواده ای در حرکت و رشد و بالندگی مطالبی ارائه گردیده است .

نگاه اسلامی به مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه قرآن ، روایات و نهج البلاغه و لزوم رعایت آن در جهت رشد فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های وحیانی و دیدگاه اسلام در خصوص عدالت جنسیتی و نفی هرگونه برتری طلبی مبتنی بر جنسیت از چشم اندازهای دیگر این مقاله می باشد .

دیدگاه پیوند ارزشهای اخلاقی با حقوق و نقطه اتصال عدالت و انصاف با حقوق خانواده در نظام حقوق اسلام در جهت جاری ساختن اخلاق اسلامی در فضای خانواده به عنوان حق و تکلیف و همچنین آثار و برکات ناشی از آن در این مقاله کوتاه مورد توجه قرار گرفته است .

در بخش کوتاهی از این مقاله با رویکرد تطبیقی نظریه انصاف مبتنی بر دیدگاههای غربی نیز به اختصار بیان گردیده است.

مقدمه:

خانواده،کوچک ترین واحد اجتماعی است:اما مهم ترین نهاد اجتماعی نیز به شمار می آید.این اهمیت به چندجهت است :یکی این که خانواده به لحاظ جمعیتی،فراگیرترین نهاد است. هیچ نهادی را نمی توان یافت که به اندازه خانواده، عضو داشته باشد.همه افرادبشر،حتی آنان که ازدواج نمی کنند،به نوعی عضو خانواده به شمارمی روند.دلیل دیگر این که به لحاظ زمانی نیز فراگیرترین نهاد است، به گونه ایکه زندگی افراد را ازآغاز تا انجام در برمی گیرد.تقریباًهیچ زمانی را نمی توان متصورشدکه انسان،درون خانواده قرارنداشته باشد.سوم این که خانواده،کانون تربیت انسان ها،ومرکزی است کهسرنوشت دنیا وآخرت انسان درآن رقم می خورد.

بی تردید،سال های نخستین زندگی که مهم ترین دوران در شکل گیری شخصیت وسرنوشت افراد استدرون خانواده می گذرد..پس ازآن دردوران نوجوانی وجوانی نیزخانواده نقش اساسی داردوسپس دردوران تشکیل خانواده نیزهمسر،عامل مهمی در تعیین سرنوشت وتامین موفقیت وکامیابی است.

چهارم این که جامعه،ازخانواده ها تشکیل شده واز این رو،سرنوشت جامعه،با سرنوشت خانواده درپیونداست.اگر خانواده بعنوان به عنوان قطعه ای از جورچین جامعه سامان یابد،واگر خانواده نیروهایجامعه درست عمل کند،بی تردیددر سامان دادن جامعه وموفقیت آن،تاثیرفوق العاده ای خواهد داشت.این امور نشان می دهند که خانواده،یکی از مهم ترین واساسی ترین مسائل زندگی است کهبایدنسبت به آن حساس بود.به دلیل اهمیتی که کانون خانواده دارد،نمی توان به سادگی از کنار آنگذشت وباید برای موفقیت آن تلاش کردوراه آن راشناخت.ازاین رو ،عوامل موثر در موفقیت وکامیابیخانواده،ارزش واهمیت والایی داردواین کامیابی،در گروکسب مهارت زندگی خانوادگی است.

خانواده د راسلام: اسلام باکمال افتخاروعزت به خانواده به صورتی ژرف وگسترده نگریسته است ودر قانونگذاری خود،اورادر اولویت قرارداده وبرای روابط آن،زیباترین وبهترین قوانین حقوقی را وضع کرده ،ون یزبرای آن ارزشمندترین صوراخلاق وآداب را ترسیم کرده است وآن به این دلیل نیست که به عنوان تنها شکل گیری جوامع انسانی به آن توجه شود،بلکه خانواده به عنوان عنصری مهم درساختار شخصیت انسانی ،ایفای نقش می کند.پس اگر فضای آن سالم وخالی ازآلودگی باشد،بدون تردید،نتایج 5

آن نجات از بیماریهای روانی وعقلی که از مهمترین فجایع ودشواریهای انسانی است،خواهدبود,واگر خانواده دچار اختلالات رفتاری باشد،به بسیاری از عقده های روانی وانحرافات اخلاقی،دچارمی شودکه نه تنها برای خود شخص خطرناک است بلکه برای کل جامعه نیزخطرناک خواهد بود.

ازنظر اسلام،تکامل وپیشرفت خانواده تنها معیاری است که برای پیشرفت امت به سوی تعالیم حیات بخش اسلامی در چهارچوب علم اما در )محدوده اخلاقی(که درجه پایانی در پیشرفت وتکامل انسانها است،با اطمینان می توان گفت:بالاترین سطح معنویات واخلاق خانواده،یکی از شعارهای نخستینی است که دین اسلام،آن را مطرح کرده است وبه جرئت می توان گفت از مبادی وارکان اصلی است که نظام خانواده برآن پایه ریزی شده است،چرا که محوری است که تمام فعالیتهای رفتاری جوامع بشری،برآن

تنظیم شده است.

بنابراین تعالی خانواده وایجاد فضایی که درآن رضایت زناشویی پشتوانه تداوم زندگی مشترک زوجین بنابراین بایستی دراولویت خانواده مسلمان قرارگیردودراین میان هماهنگی زناشویی ومولفه ها ومفاهیم موثر براین هماهنگی می توانددرحرکت خانواده به سمت تعالی موثر واقع شود.یکی از عوامل تاثیرگذاربرهماهنگی زناشویی ،اعتقاد به عدالت وبرابری درروابط زوجی برای افزایش پایبندی وتعهد مردوزن به یکدیگر وافزایش میزان صمیمت فی مابین آنها ست که این خود موجبات تداوم زندگی وحرکت به سمت خانواده متعالی رافراهم خواهد آوردودرنقطه مقابل آن هرچه زوجین در زندگی ازانصاف وعدالت دور گردند.زمینه های تزلزل خانواده ونارضایتی وسازگارنی فراهم گردیده وخانواده ازالگوی مورد تائید دین مبین اسلام دور خواهد شد.

عدالت ازنگاه اسلام:

عدالت ازجمله مفاهیمی است که ابعاد و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارزشمند عدالت در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است. با آنکه کلمه عدالت دارای کاربردی فراگیر است، مع الوصف تعریف آن دارای فراز و نشیب هایی است که دستیابی به یک معنای واحد را برای آن مشکل کرده است.

در تعریف لغوی عدل آمده است))العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه() مصطفی ابراهیم ، معجم الوسیط،ج 2، ص 495 :) عدل یعنی انصاف و این که به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهی و از او هر آنچه که باید گرفت بگیری . امام علی )ع( در این زمینه می فرماید ))العدل وضع کل شیء موضعه((: عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد. و یا ))العدل اعطاء کل ذی حق 6

حقه((: عدالت، آن است که حق هر صاحب حقی، داده شود . ()مصطفی ابراهیم،معجم الوسیط،ج 2،ص 494 ( مرحوم علامه طباطبائی معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات میان امور می داند. لذا در تعریف ان می گویند))به هر امری آنچه سزاوار ست بدهی، تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد) طباطبائی ، تفسیرالمیزان ،ج 22 ، ، ص 272 ( شهید مطهری نیز عدالت را رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حق به او است ) )مطهری، عدل الهی،ص- 49

مبانی عدالت ازدیدگاه اسلام

اهمیت عدالت در اسلام تا به انجاست که هیچ قانونی در نظام اسلام نیست، مگر این که از عدل سرچشمه گرفته باشد. لذا عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص بردار نیست )سبحانی،معالم 524 ( در یک محتوای کلی می توان گفت که نیاز به - الحکومه الاسلامیه، ص 529 عدالت از دید اسلام دو جهت است اول این که زندگی اجتماعی در بشر تکامل یافته نیست و این عدالت است که هم راه تکامل را هموار می سازد و هم در نهایت، مقصود این تکامل است . دوم از این جهت که رفتار بشر تحت تاثیر خواسته های درونی او است و این خواسته ها با رعایت حقوق دیگران تطابق ندارد. بلکه غالبا در خلاف جهت آن است. لذا بر این اساس است که در اسلام کنترل فردی و کنترل اجتماعی را در راستای تحقق عدالت، از اهداف اساسی دین بر شمرده است. عدل به مفهوم اجتماعی اش در قرآن هدف نبوت معرفی شده است ))لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط )حدیدآیه 24

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن ها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حق از باطل( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند(( و همچنین به مفهوم فردی اش مبنای معاد است ))و نضع الموازین القسط لیوم القیام)انبیاء 57 (:ما ترازوی عدل را در روز قیامت برپا می کنیم (( لذا بر این اساس است که می گوییم اقامه قسط و عدل در میان مردم طبق بیان قرآن کریم هدف بعثت انبیا بوده است و این هدف بزرگ، تنها با قدرت و حکومت به دست آمدنی است )حکیمی، ج 2، ص 524 ( اصولا در اسلام عدالت مبتنی بر ایمان است چنانچه شهید مطهری درباره رابطه بین ایمان و عدالت معتقد است)) ایمان به خداوند زیر بنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و بهترین ضامن اجرای عدالت ایمان است(() ) مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص 225

7

مبانی وبایسته های عدالت ازدیدگاه نهج البلاغه

بحث عدالت در اندیشه های امام علی)ع( مبحث بسیار گسترده و عمیقی است،در نگاه امام علی)ع(، عدالت، رأس و هستة اصلی و به مثابه شیره ایمان و سرچشمه همه خوبی هاست . ))العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.(( )خوانساری شرح غررالحکم ودررالکلم، ج 2، ص 43 ( در واقع در نگاه ان حضرت ازسویی، عدالت با اعتقاد و اندیشة آدمی گره خورده و از سوی دیگر جمع کننده خوبی ها توصیف شده است. بنابراین،ایشان محک ایمان، را بر اساس عدالت می داند واز دیدگاه او مؤمن، کسی است که الزاماً از خصلت ناب عدالت برخوردار بوده و همواره بر مرکب عدالت حرکت می کند . شخصیتی که نامش قرین عدالت بوده و نه تنها امام معصوم شیعیان است، بلکه در تاریخ بشریت به عنوان یک متفکر، اندیشمند و سیاستمداری موحد مطرح بوده است. مجسمه عدل و مساوات، شیفته حق و انصاف، نمونه کامل بشردوستی و رحمت و محبت و احسان، است تا انجا که حتی دیگران در باره اش گفتند قاتل او همان عدل و مساواتش بود )و قُتل فی محرابه لشدّة عدله(در نگاه آسمانی اوعدالت ارزش و بزگواری ) است ) قزوینی، بقاء وزوال دولت درکلمات سیاسی امیرمومنان )ع(،ص 97 پیروزی و عزت و کرامت است. برترین موهبت هاست. محکمترین بنیان است. سبب دو چندان شدن برکت ها و خیرات، است مایه پیوند است ) خوانساری،شرح غررالحکم ودوررالکلم ، ج 4، ص 475 ( سبب اصلاح مردم، است مایه اصلاح امور است و از همه بالاتر ان را میزان و ترازوی خداوند می داند )محمدی ری شهری ، میزان ) الحکمه، ج 2 ، ص 74:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: مقاله تحقیق عدالت وانصاف در زندگی از منظر اسلام- ,
:: بازدید از این مطلب : 5986
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 26 مرداد 1395
.

موانع ارث

لعان

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد. قانون‌گذار از ارث در ماده‌ی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م بیان کرده است. اگر‌چه قانون‌گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن‌را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند. به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: موانع ارث لعان ,
:: بازدید از این مطلب : 3262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 26 مرداد 1395

فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن

مقدمه:

موضوع مقاله است فساد اداری می باشد . در این مقاله سعی نموده ام به مسئله فساد اداری که ممکن است بعلت عدم نظارتهای صحیح در هر سیستم اداری اتفاق بیفتد بپردازم . فساد پدیده سرطانی است که خسارت عظیمی برای هرجامعه و ملت به همراه دارد .فساد اعتماد  مردم  به دولت را خدشه دار  می ساز د و ثبات  سیا سی و هنجارها ی  فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب  رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود.لذا هرکجا مقررات وضوابط دست و پاگیر کمتر باشد،زمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر است،وهرکجا که کارمندان دولت حقوق بسیار نازل دریافت میکنند ،با اخذ رشوه حتی باکمترین مبلغ ناچیز از مراجعین  خود بدنبال رفع نیازهای مالی خود هستند و فساد گسترش یافته و با گسترش فساد وتزلزل ارکان دولتی ،حکومت متزلزل گردیده وگاها" به سقوط حکومت سیاسی منجرمی شود.لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است  که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن،اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است.

آشنايي با فسادو سلامت اداری

تعاريف فساد اداری : آسيب از کلمه لاتين (Rumpere) می آيد که به معنای شکستن است. بنابراين در آسيب (چيزی می شکند) يا (نقض می شود) اين چيز ممکن است : (يک شيوه رفتار اخلاقی) يا (مقررات اداری) باشد.:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن ,
:: بازدید از این مطلب : 3063
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 26 مرداد 1395

 

بررسی نظامهای تطبیقی اداری ایران و فرانسه     

 

                                                                                                                                     

 

مقدمه

قبل از هرچیز ازاستاد بزرگوارجناب آقای دکتر رضا نجاریتشکر مینمایم . اگر درس نظامهای اداری تطبیقی نگویم که جزو بالاترین دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است ولی بطور قطع میتوان گفت جزو مهمترین دروس مدیریتی است که در دوره کارشناسی ارشد تدریس می شود . مطالعه این درس موجب افزایش بصیرت و دید وسیع دانشجو در زمینه مقایسه نظامهای اداری کشورهای مختلف می گردد. . در این تحقیق پس از معرفی دو کشور ایران و فرانسه سیری به ملاحضات تاریخی دو کشور و بعد به بررسی حکومت ایران و دولت فرانسه  و اصول حکومت و ساختار سیاسی ان پرداخته ایم و پس از بررسی شاخصهای زبان و جمعیتی کشور ایران و فرانسه ؛  ملاحضات جغرافیایی ، اقتصادی و علمی مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین حقیر ابتدا در مورد کشور ایران و سپس کشور فرانسه در خصوص نظامهای اداری بطور جداگانه مورد بررسی قرار داده ام . امید می رود با مطالعه هر دوسیستم حکومتی ضعفهای خود را کاهش داده و بر نقاط قوت خود بیفزاییم . نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه با مطالعات علمی و بررسی تطبیقی نظامهای اداری کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت فرانسه  و شناسایی نقط قوت و ضعف نسبت به انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری کشورمان  افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی نظامهای تطبیقی اداری ایران و فرانسه ,
:: بازدید از این مطلب : 3025
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 26 مرداد 1395

مبلغ قابل پرداخت 7,800 تومان


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: کار" تحقیقی" شرايط‌ "اساسي‌" صحت‌" معاملات‌ " ,
:: بازدید از این مطلب : 3705
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

مبلغ قابل پرداخت 7,800 تومان


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: هواپيما" ربايي " اقدامات" عليه" امنيّت" پرواز " اسناد "بين المللي " قانون "جزاي "ملي " ,
:: بازدید از این مطلب : 3022
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

مبلغ قابل پرداخت 6,700 تومان


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: عنوان"مطالعه" مقايسه "تطبيقي" مسئوليت" مدني"مديران "شركتهاي "تجاري "مدني " انجام" معاملات" ,
:: بازدید از این مطلب : 7995
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 149" فرمت فایل : " word " فهرست مطالب : بررسي كلي علل ناهنجاري افراد تعريف كج رفتاري اثبات گرايي و كج رفتاري بر ساخت گرايي و كج رفتاري رويكرد تلفيقي در كج رفتاري دسته بندي علل و عوامل كج رفتاري نظريه‌هاي فشار مرتن و فرصت‌هاي مشروع اختراقي كوهن و ناكامي منزلتي كلوارد و الين انتقادات به نظر ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق "- نقش" عوامل" اجتماعي" مجرم " تكوين" جرم " ,
:: بازدید از این مطلب : 7132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

فـهــــرســـت چکیده مقدمه بیان مساله اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق فرضیه اصلی فرضیات فرعی سوالات تحقیق پیشینه تحقیق نتیجه گیری منابع ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: نقش" قبض" عقد" قرض" ,
:: بازدید از این مطلب : 3623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه:7 فهرست مطالب مسأله تحقيق پرسش یا پرسش های اصلي تحقيق : اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: فرضيه های تحقیق: مرور سوابق تحقیق اهداف تحقيق: نام بهره‌وران : روش كار : فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی) : فناوري اطلاعات ، روش کارکرد مردم ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتم ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق " مورد" بررسی" تطبیقی" جرایم" رایانه ای " حقوق" ایران " ژاپن" ,
:: بازدید از این مطلب : 4432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه14 آبسولوتيسم (Absolutisme ) ؛ ابسولو به معني مطلق و مقصود از آبسولوتيسم ، حكومت مطلقه و رياست يكنفر شخص مطلق است بر جامعه . در اين آئين حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است . اپيس كوپاليسم (Episcopalisme ) ؛ نام مسلكي است كه در قرن 16 در اروپا بوجود آمد . اين مسلك منسوب به ژان كالون تئولوژيست فرانسوي است . او به سلطنت تكيه نداشت و معتقد بود كه قدرت روحاني ، تفوق بر قدرت جسم ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق در مورد مكاتب سياسي ,
:: بازدید از این مطلب : 2908
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه57 فهرست مطالب مورد مسئوليت قراردادي ( عنصار مسئزليت قراردادي ) تخلف از تعهد ناشي از عقد مبناي مسئزليت قراردادي مطالعه تطبيقي اشكال مختلف تخلف از تعهد در اين مورد سه نظريه وجود دارد : دكتر جعفري لنگرودي elleutcartnoC etilibasnopser aL ) ماده 221 - 222 - 226 - 227 - 229 - 237 - 238 – 239 قانون مدني و ماده ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق " مورد" مسوليت "قراردادي " ,
:: بازدید از این مطلب : 6116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه48 استاديار دانشگاه تربيت مدرس – مقدمه كلاهبرداري جرمي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد آمده در جوامع و ماشيني شدن امرو توسعه پيدا كرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد . از نظر تاريخي عنوان (Furtum) در حقوق قديم رم به معناي سلب مال غير شامل سرقت خيانت در امانت و كلاهبرداري مي شده است . اولين با عنوان كلاهبرداري (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصويب قان ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق" مورد "كلاهبرداري" ,
:: بازدید از این مطلب : 2852
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه33 فهرست مطالب چكيده بحث.......................... بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران 1- شرايط ماهوي ازدواج.............. 2- شرايط شكلي ازدواج............... 3- نكاح ايرانيان در خارجه.......... 4- نكاح اتباع خارجه در ايران....... 5- نكاح زن و مرد با تابعيت‌هاي مختلف در ايران 6- قوانين حاكم ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق" مورد" قواعد" حل "تعارض" مورد" ازدواج " ايران " ,
:: بازدید از این مطلب : 10885
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه22 فهرست مطالبمقدمه:پيدايش سورئاليسم:موقعيت تاريخي:سلاف سورئاليسم بيانية دوم بيانية اولبه وجود آمدن دو هستة متفاوت:افراد غير ارادي(Automatists)آنچه ما به طور معمول زندگي مي ناميم سكه اي است كه هنر مدرن كه روشن ترين ويژگي آن محصور شدن در زندگي مبتذل است روي بي رنگ اين سكة حقيقت است و توجه زياد انسان به روي بي رنگ سكه او را از روي حقيقي آن كه بي اندازه وسيع و زيباست دور كرده است. اين توجه تا جايي است كه انسا ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق " مورد" سورئاليسم" ,
:: بازدید از این مطلب : 4357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه21 فهرست مطالب سوسیالیسم باور هاي سوسياليسم نا كامي هاي سوسياليسم و درسهايي از ان سوسیالیست در ایران سوسياليسم و اسلام ادوارد برنشتاین متفکر سوسیال‌دموکرات و از رهبران بزرگ سوسیال دموکراسی در آلمان : «سوسیالیسم چیزی نیست جز اِعمال اصل دموکراسی در اقتصاد ». &n ...


:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: برچسب‌ها: تحقیق " مورد" سوسیالیسم " ,
:: بازدید از این مطلب : 2996
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 18 مرداد 1395
.

padidar95.ir:: موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,
:: بازدید از این مطلب : 7567
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : پنج شنبه 14 مرداد 1395
.

موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی