دانلود رایگان تست های طبقه بندی اصول فقه چاپ و نشر پدیدار به همراه پاسخنامه
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

لینک دانلود تست های طبقه بندی اصول فقه چاپ و نشر پدیدار به همراه پاسخنامه

 

 

لینک دانلود پاسخ نامه

1- در وضع تعينی....

1)استعمال مقدم بر وضع است.                                2)وضع مقدم بر استعمال است.

3)وضع مقدم بر استعمال است اما بطور ضمنی لفظ براي معنا وضع شده است.      4)هيچ یک بر ديگري تقدم ندارد.

2- تعدد اللفظ مع‌وحدۃ المعني الحقيقي تعريف كدام مورد است؟

1)حقيقت                 2)ترادف                 3)اشتراك معنوي               4)اشتراك لفظي

3- در مورد حقيقت شرعيه كدام گزينه درست است؟

1)منشاء آن تنها مي‌تواندوضع تعييني الفاظ توسط شارع باشد.            2)معناي شرعي مناسبتي با معناي موضوع له ندارد.

3)منشاء آن استعمالات مجازي بوده است.                       4)چنين چيزي ثابت نشده است.

4- در كدام يك از جملات زير، مشتق تعيين شده به نحو حقيقت، استعمال نشده است؟

1)سال تحصيلي جديد را به دانشمندان آينده مملكت تبريك مي‌گوييم.       2)علي ديروز نشسته بود.

3)آقاي دكتر، قبولي شما در رشته پزشكي مبارك.               4)من فردا مسافر هستم.

5- اگر لفظي غالباً و بدون مناسبت در غير معناي حقيقي استعمال شود آنرا چه گويند؟

1)مرتجل            2)مشترك            3)مشكّك             4)منقول

6- در ماده 318 قانون مدني كه مي‌گويد:‌((هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر را ندارد...)) كلمه((يد)) به معني سلطه و تصرف استعمال شده است، اين استعمال...

1)به علت تبادر عرفی حقيقت است.                            2)به علت تبادر عرفی مجاز است.

3)به علت تخصيص حقيقت است.                            4)به علت عدم تبادر مجاز است.

7- هرگاه ترديد نماييم مقصود و مراد متكلم از لفظ به كار رفته، معني حقيقي آن لفظ بوده يا مجازي، تكليف چيست؟

1)فقط رجوع به اصاله الحقيقه و اتخاذ جانب معني حقيقي لفظ

2)رجوع به اصاله الظهورو اتخاذ جانب معني حقيقي لفظ

3)رجوع به هر يك از اصول لفظي و اتخاذ هر يك از معاني حقيقي و مجازي بنابر تبادر عرف

4)رجوع به تبادر عرفی و اتخاذ معني حقيقي لفظ

8- در ماده 944 قانون مدني آمده است: ((اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث می برد، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.)) به نظر شما اين ماده مي‌تواند ثمره عملی كداميك از مباحث زير باشد؟

1)حقيقت            2)وضع تعيينی و تعيني              3)مشتق             4)صحيح و اعم

9-كدام گزينه مصداق تعريف واجب مقيد به: (( هو ما يتوقف وجوبه علي وجود مقدماته)) است؟

1)نماز نسبت به وضو 2)روزه براي شخص ناتوان  نسبت به سحري خوردن       3)حج نسبت به استطاعت    4)جهاد نسبت به تهيه سلاح

10- آيا نهي از شي مقتضي فساد آن است؟

1)نهي از شي چه در عبادات و چه در معاملات مقتضي فساد نيست.

2) نهي از شي چه در عبادات  و چه در معاملات مقتضي فساد است.

3) نهي از شي در عبادات مقتضي فساد است اما در معاملات مقتضي فساد نيست.

4)در بعضي از عبادات مقتضي فساد است و در تمام معاملات مقتضي فساد است

11-زوجه به سبب حق حبس مي‌تواند تا قبل از پرداخت مهريه از تمكين در برابر زوج امتناع كند،وجوب تمكين زوجه از چه نوع از انواع وجوب است؟

1)واجب مشروط            2)واجب مطلق                       3)واجب كفايي           4)واجب معلق

12- در مورد واجب موسع كدام يك از نظرات زير صحيح است؟

1)واجب فقط بايد در اول وقت اتيان شود زيرا مقتضي فور است.

2)واجب فقط مختص آخر وقت است ولي اگر در اول انجام گيرد واجب ساقط مي‌شود.

3)واجب در هر قسمت از زمان كه اتيان شود اصالتاً واجب اتيان شده زيرا امر به كل زمان تعلق گرفته است.

4)واجب فقط مختص آخر وقت است كه در صورت اتيان در اول وقت با« بقا مكلف بر تكليف»- ساقط مي‌شود.

13- از اطلاق صيغه امر كدام نوع واجب مستفاد است؟

1)عيني،تعبدي،تعييني،مطلق          2)عيني،توصلي،تخييري،مشروط          3)كفايي،تعبدي،تخييري،مشروط         4)عيني،توصلي،تعييني،مطلق

14- ماده 9 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي‌دارد:(( مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآید حال پاسخ دهيد كه نوع تكليف مقرر در اين ماده از نظر وقت و زمان انجام امر چه نوع واجبي است؟

1)واجب غير موقت         2)واجب موسع             3)واجب مضيق             4)واجب موقت

15- ماده 341 قانون مدني مقرر مي‌دارد:(( بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط.........)) حال به اين سئوال پاسخ دهيد كه منظور از بيع مشروط چيست؟

1)بيعي كه انعقاد آن مشروط به شرط يا شرايطي باشد.                   2)بيعي كه آثار آ ن مشروط به مقدماتي باشد.

3)بيعي كه انعقاد آن معلق به حصول مقدماتي است                   4)بيعي كه داراي شروط ضمن عقد است.

16- ماده 1103 قانون  مدني اشعار مي‌دارد:((زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرن4)) بيانگر.... و ماده116 ق.آ.د.ك مي‌گويد: متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود بيانگر...

1)تكرار بنابر قرائن واوضاع و احوال- فوريت بنابر قرائن و اوضاع و احوال

2)تكرار بنابر تصريح واضع –فوريت بنابر تصريح  واضع

3)مره بنابر قرائن و اوضاع و احوال-تاخير بنابر قرائن و اوضاع و احوال

4)مره بنابر تصريح واضع-تاخير بنابر تصريح واضع

17- ماده 645 ق.م.ا مقرر مي‌دارد: به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دايم، طلاق  و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌گردد

(( وجوب ثبت ازدواج، طلاق و رجوع)) كه در اين ماده بيان شده است از حيث تكليف چه نوع وجوبي است؟

1)واجب اصلي             2)واجب تبعي             3)واجب كفايي            4)واجب تخييري

18- نوع دلالت در منطوق غیرصریح و منطوق صریح چگونه است؟

1)دلالت مطابقی- دلالت التزامی  2)دلالت مطابقی- دلالت تضمنی     3)دلالت التزامی- دلالت اقتضا      4)دلالت التزامی- دلالت مطابقی

19-ماده 1185 قانون مدنی مقرر می دارد: (( هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل تعیین کند.)) حال اگر از این ماده چنین استنباط شود که(( هرگاه وصی طفل محجور شود دادستان مکلف به تعیین قیم برای طفل می باشد)) این استنباط مبتنی بر .......... است.

1)مفهوم موافق ماده      2)مفهوم مخالف           3)قیاس اولویت           4)منطوق ماده

20-با فرض داخل بودن غایت در مغیا، منطوق عبارت: (( خواهان می تواند تا اولین جلسه دادخواست خود را مسترد کند.)) چیست؟

1)پس از اولین جلسه نمی تواند دادخواست خود را مسترد کند.       2)تا پایان اولین جلسه می تواند دادخواست خود را مسترد کند.

3)تا قبل از اولین جلسه می تواند دادخواست خود را مسترد کند.         4)قبل از اولین جلسه نمی تواند دادخواست خود را مسترد کند.

21- در کدامیک از مواد قانونی زیر عدد مفهوم دارد؟

1)ماده232 قانون مجازات اسلامی: (( با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.))

2) ماده 334 قانون مجازات اسلامی: (( هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند.))

3) ماده 114 قانون مجازات اسلامی: (( حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت  می شود.))       

4) ماده 140 قانون مجازات اسلامی: (( حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.))

22-ماده 1314 قانون مدنی می گوید: (( شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود....)) مفهوم این ماده نمی تواند چنین باشد که شهادت اطفال بیش از 15 سال (کمتر از 18 سال) ارزش دلیلیت دارد، زیرا ........

1)عبارت این ماده وصف است و وصف مفهوم ندارد.          2) عبارت این ماده لقب است و لقب مفهوم ندارد.

3) عبارت این ماده غایت است و غایت مفهوم مخالف دارد.       4) عبارت این ماده استثناء است و استثناء مفهوم موافق ندارد.

23-در ماده 1240قانون مدنی آمده است: (( قیم نمی تواند به سمت قیمومت، از طرف مولی علیه، با خود معامله کند)) حال اگر پرسیده شود که آیا قیم می تواند اموال محجور را به نمایندگی از طرف او به خود ببخشد؟ که پاسخ منفی است زیرا............

1)با استناد به مفهوم مخالف     2)با استناد به مفهوم موافق ساده     3)با استناد به مفهوم موافق اولویت     4)با استناد به منطوق غیرصریح

24- کدامیک از جملات شرطیه زیر مفهوم دارد؟

1)ماده 92 ق.م.ا : ((هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده، احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد، اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد.))        

2)اگر اتومبیل خریدی آنرا بیمه کن.

3)اگر در بخش صنعت فعالیت کنی، ثروتمند می شوی             

4)ماده 875ق.م: ((شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است.))

25-ماده 954 ق.م مقرر می دارد: ((کلیه عقود جائزه، بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است)). اینکه مطابق این ماده جنون را عامل فسخ بدانیم بر چه اساسی است؟

1)مفهوم مخالف            2)مفهوم موافق اولویت              3)مفهوم موافق ساده           4)منطوق صریح

26- هرگاه خاص مقدمی معارض عام موخری باشد در نظام قضایی ایران چگونه رفع تعارض می گردد؟

1)عام موخر ناسخ خاص مقدم است.                        2)یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم.

3)اصل تأخر حادث حاکم است.                       4)خاص مقدم مخصص عام موخر است.

27- در کدام حالت خاص موخر نمی تواند مخصص عام مقدم باشد؟

1)خاص همزمان با عام برسد.                       2)خاص پس از زمان عمل به عام برسد.

3)خاص پیش از زمان عمل به عام برسد.                   4)گزینه های 1 و 3 صحیح است.

28- ماده 397 قانون تجارت: ((قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر داده شود، با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد .......)) این ماده بیانگر کدام نوع عام است؟

1)عام افرادی                  2)عام مجموعی           3)عام بدلی              4)عام شمولی

29- ماده 319 قانون مدنی: (( اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.)) بیانگر چه نوع عامی است.

1)عام استغراقی          2)عام مجموعی       3)عام افرادی            4)عام بدلی

30- ماده 41 قانون مجازات اسلامی: ((هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود.)) در این ماده مخصص متصل به چه شکلی ظاهر شده است؟

1)استثناء               2)شرط              3)صفت                 4)غایت

31- در کدامیک از موارد زیر تمسک به عموم عام حجیت دارد یا عموم عام از قابلیت استناد نمی افتد؟

1)اجمال مخصص متصل مفهومی با تردید بین اقل و اکثر              2) اجمال مخصص منفصل مفهومی با تردید بین امور متباین

3) اجمال مخصص منفصل مفهومی با تردید بین اقل و اکثر              4) اجمال مخصص متصل مفهومی با تردید بین امور متباین 

32- ماده 348 قانون مدنی مقرر می دارد: (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلائی ندارد، یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلّم باشد)) در این ماده عبارت خاص(مخصص) ((مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلّم باشد.))کدامیک از عمومات مندرج در این ماده را تخصیص می زند؟

1)همه عمومات           2)فقط عبارت آخری              3)فقط عبارت اولی             4)عبارت عام اولی و آخری

33- کدامیک از گزینه های زیر مبیّن تفاوت تخصیص و نسخ نمی باشد؟

1)تخصیص محدودکردن حکم قانون عام نسبت به برخی افراد است ولی نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است.          

2)تخصیص باید پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد اما نسخ باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشد. 

3)مخصِّص و مخصَّص هر دو باید شرعی باشند اما ناسخ و منسوخ هر دو یا یکی عقلی است.

4)مخصص می تواند متصل یا منفصل باشد امّا ناسخ باید منفصل باشد.

35- اصل 24 قانون اساسی مقرر می دارد: (( نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.)) این ماده بیانگر چه نوع عامی است؟

1)عام استغراقی     2)عام مجموعی              3)عام بدلی            4)گزینه های 1 و2 صحیح است.

36- ماده 1053 قانون مدنی: (( عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.)) عقد در این ماده ..............

1)مطلق عقود را شامل می شود.  2)مقید به عقد نکاح دائم است.        3)مقید به عقد نکاح است.        4)هیچکدام

37- ماده179 قانون مدنی مقرر می دارد: (( شکارکردن موجب تملک است.)) اما در ماده 180 همین قانون آمده است: ((شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت در آن باشد، موجب تملک نمی شود.)) در این تعارض و تنافی کدامیک اعمال می شود؟

1)ماده179 ق.م ،چون مطلق است.                    2)ماده180، چون مقید است.

3)ماده180ق.م حمل بر ماده 179ق.م می شود.                   4)هر دو تساقط نموده و به اصول عملیه رجوع می کنیم.

38- آیا حکم مندرج در ماده1117 قانون مدنی شامل عقد منقطع نیز می شود یا خیر؟ چرا؟

ماده 1117 ق.م : ((شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند.))

1)بلی، به جهت عموم کلمه شوهر و زن                     2)بلی، به جهت اطلاق کلمه شوهر و زن

3)خیر، به جهت در مقام بیان نبودن از جهت مورد سئوال                 4)خیر به دلیل انصراف کلمه شوهر و زن به خصوص نکاح دائم

39- در ماده 132 ق.م که مقرر می دارد: ((کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر به همسایه باشد ....)) کلمه ((کسی)) چه نوع عامی است؟

1)عام افرادی              2)عام بدلی            3)عام مجموعی               4)عام احوالی

40- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1)اگر منشاء انصراف غلبه وجودی باشد، مانع تمسک به اطلاق خواهد بود.                           

2)اگر منشاء انصراف غلبه ظهوری باشد،  مانع تمسک به اطلاق نخواهد بود.               

3)اگر منشاء انصراف غلبه استعمال باشد، مانع تمسک به اطلاق نخواهد بود.              

4)اگر منشاء انصراف غلبه وجودی باشد، مانع تمسک به اطلاق نخواهد بود.

41- ماده 843 مقرر می دارد: ((وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وارث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است)) در این ماده اجازه ورثه چه نوع مقدمه ای است؟

1)مقدمه صحت            2)مقدمه نفوذ               3)مقدمه معد              4)مقدمه وجود

42- کدامیک از ظنون اعتبارش به دلیل انسداد باب علم و علمی و به کمک قرائن و اوضاع و احوال است؟

1)ظن عام                  2)ظن خاص              3)ظن مطلق          4)ظن معتبر

43- اگر چه حاکم شرع، بدوا حق اجبار کسی را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاکم، دادگاه می­تواند مطابق ماده 1130 ق.م زوج را اجبار به طلاق نماید. عدم جواز بدوی حاکم و جواز مذکور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق کدامیک از موارد ذیل است؟

1)حکم واقعی اولی- حکم واقعی ثانوی                             2) حکم واقعی اولی- حکم ظاهری

3) حکم واقعی ثانوی- حکم ظاهری                                 4) حکم واقعی ثانوی- حکم واقعی اولی

 

44- هرگاه بین حرمت و وجوب عمل تردید داشته باشیم یا در امر و نهی، تردید داشته باشیم، تکلیف چیست؟

1)اتخاذ جانب حرمت                          2)اتخاذ جانب وجوب      

3)تقدم آنکه مهم تر است(ترجیح اهم بر مهم)                 4)تخییر عقلی و تکوینی و اتخاذ جانب هرکدام بنابر برداشت عقل

45- اصل احتیاط در کدام حالت جریان می یابد؟

1)شک در مکلف به                                           

2)شک در مکلف به با دوران بین امور متباین و اقل و اکثر         

3)شک در مکلف به با دوران بین امور متباین محصور و اقل و اکثر ارتباطی   

4) شک در مکلف به با دوران بین امور متباین غیرمحصور و اقل و اکثر استقلالی

46- هرگاه بین بایع و مشتری در مبلغ ثمن اختلاف شود، تکلیف چیست؟

1)با استناد به اصل احتیاط، احتیاط واجب آنست که مشتری باید مبلغ اکثر یا مبلغ مورد نظر بایع را پرداخت کند.

2)با استناد به اصل تخییر، محکمه می تواند در این مورد تخییر نماید.

3)با استناد به اصل برائت در اکثر، مشتری باید مبلغ اقل یا مبلغ اکثر یا مبلغ مورد نظر بایع را پرداخت کند.

4)با استناد به اصل استصحاب (ابقاء ماکان) اصل بر بقاء اکثر در مورد سوال مطروحه است.

47- کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟

1)شک در توجه تکلیف به مکلف زمانی محل اجرای اصل برائت است که شک بدوی نبوده و حالت سابقه در آن لحاظ شود.         

2)شک در مکلف به زمانی محل اجرای اصل احتیاط است که تردید دائر بین متباینین باشد.              

3)شک در مکلف به زمانی محل اجرای اصل احتیاط است که در تردید دائر بین متباینین و اقل و اکثر باشد.          

4)شک در توجه تکلیف به مکلف زمانی محل اجرای اصل برائت است که شک بدوی بوده باشد.

48- بموجب قانون مجازات اسلامی ، اگر قتلی در یک نزاع دسته جمعی به وقوع بپیوندد و یقین و ظن به انتساب آن به فرد یا افرادی معین نداشته باشیم، دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود. چنین حکمی مبتنی بر کدام اصل از اصول عملیه است؟

1)اصل برائت             2)اصل تخییر               3)اصل احتیاط                  4)اصل اشتغال

49- هرگاه بین زن و شوهر اختلاف شود بر سر اینکه طلاق در طهر مواقعه انجام گرفته یا در طهر غیرمواقعه، تکلیف چیست؟

1)از موارد شک در مقتضی بوده و بر صحت زوجیت استصحاب می کنیم.

2)از موارد شک در مقتضی بوده و بر صحت طلاق استصحاب می کنیم.

3)از موارد شک در رافعیت موجود بوده و بر بقاء زوجیت استصحاب می کنیم.

4)از موارد شک در وجود رافع بوده و بر صحت طلاق استصحاب می کنیم.

50- در صورت وقوع دو حادثه که تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است، کدام گزینه جاری می شود؟

1)استصحاب عدم هر حادثه تا زمان دیگری                     

2)استصحاب عدم معلوم تا زمان مجهول

3)استصحاب عدم مجهول تا زمان وقوع معلوم                   

4)برای هیچکدام اصل عدمی جاری نمی شود.

51- ماده 421 ق.م مقرر می دارد: ((اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است سپس حاضر شود تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.)) حال کدام گزینه صحیح است؟

1)این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب حکم وضعی است.

2)این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب حکم تکلیفی است.

3)این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب موضوعی است.

4) این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب تکلیفی است.

52- اگر شوهری مدعی است که نفقه زوجه اش را پرداخت کرده لیکن دلیلی بر اثبات این ادعا ندارد، در این حالت .........

1)بنابر استصحاب عدمی، پرداخت نشدن نفقه زوجه و مدیون بودن زوج، استصحاب می شود.

2)بنابر استصحاب وجودی، پرداخت شدن نفقه زوجه استصحاب می گردد.

3)بنابر اصل عدم، اصل بر عدم پرداخت نفقه است.

4)هیچ اصلی جاری نمی شود.

53- ماده 1213 قانون مدنی مقرر می دارد: ((مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد)) مطابق این ماده:

1) اصل بر عدم جنون است.                                        2) حالت افاقه استصحاب می شود.

3) حالت جنون استصحاب می شود.                    4) عدم جنون مبتنی بر استصحاب عدمی است.

54- تعارض ظاهری دو دلیل چیست؟

1)هرگاه محتوای دو دلیل با یکدیگر در تقابل باشند.    

2)هرگاه مدلول هر یک از دو دلیل، مدلول دیگر را نفی کند.

3)هرگاه محتوی دو دلیل ظهور در عدم امکان جمع میان آن دو داشته باشد.

4)هرگاه دو دلیل متعارض، عرفاً قابل جمع بوده و یا جریان یکی از آنها مانع جریان دیگری نشود.

55- در مورد دو عبارت: ((محاکمات دادگاهها علنی است)) و ((رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود)) کدامیک از عناوین زیر صادق است؟

1)حکومت دلیل دوم        2)تخصیص       3)تساقط            4)خروج تخصصی دلیل دوم

56- با فرض اینکه قاضی می داند که فلانی قاتل نیست اما او خود اقرار به قتل می کند در اینصورت .................

1)اقرار بر علم و قطع قاضی مقدم است.                      2)علم و قطع قاضی بر اقرار متهم مقدم است.

3)هر دو دلیل معارض تساقط نموده و به اصول عملیه رجوع می کنیم.      4)تقدم مطلوبتر بر  مطلوب یا اهم بر مهم جاری می شود.

57- تزاحم مربوط به مقام .................... و تعارض در مرحله ...................... است.

1)امتثال - امتثال            2)امتثال – تشریع             3)تشریع – امتثال                    4)تشریع - تشریع

58- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1)در تعارض اصل برائت و تخییر، اصل بر تقدم اصل برائت است.          2)در تعارض اصل احتیاط و اصل برائت، اصل احتیاط مقدم است.

3)در تعارض اصل استصحاب و قاعده فراغ، اصل استصحاب مقدم است.    4)در تعارض اصول عملیه برائت، تخییر و احتیاط هیچکدام مقدم بر دیگری نیست.

59- هرگاه دو استصحاب با هم تعارض کنند تکلیف چیست؟

1) اگر بین دو استصحاب معارض رابطه سببی و مسببی باشد، استصحاب سببی مقدم است.

2) در هر حال هر دو استصحاب تساقط می نمایند.

3) به موازین دیگر یعنی به دیگر اصول عملیه رجوع می کنیم.

4) گزینه 2 و 3 صحیح است.

60- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1)در تعارض بین استصحاب با ظاهر حال، استصحاب مقدم است.           2)در تعارض بین استصحاب با قاعده تجاوز، قاعده تجاوز مقدم است.

3)در تعارض بین استصحاب و قاعده ید، استصحاب مقدم است.       4)درتعارض بین استصحاب و اصل اشتغال، اشتغال مقدم است.

61- در تعارض بین وقفیت سابق و ید فعلی(ذوالید) تکلیف چیست؟

1)بطور مطلق وقفیت سابق مقدم است.                           2)بطور مطلق قاعده ید مقدم است.

3)این دو تعرض نموده و به موازین دیگر من جمله اصول عملیه رجوع می کنیم.      4)اصل بر وقفیت سابق است مگر تصرف مشروع و قانونی به اثبات برسد.

62- از آنجاکه مطابق ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ادای سوگند بعد از حاضر شدن پروانه وکالت یعنی پس از اتمام دوره کارآموزی وکالت انجام می شود، مجازات مربوط به تخلف از قسم موضوع بند 3 ماده 81 آن آیین نامه شامل حال کسی که مشغول گذراندن دوره کارآموزی است نمی گردد، این وضعیت مصداق کدامیک از موارد ذیل است؟

1)حکومت            2)خروج تخصیصی           3)خروج تخصصی            4)گزینه 1و3 صحیح است.

63- عبارت(( العله تعمُّمَ )) بیانگر کدام مسئله در اصول فقه است؟

1)قیاس                          2)امارات             3)استصلاح              4)اجماع

64- ماده 381 قانون مدنی که مقرر می دارد: (( مخارج تسلیم مبیع به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است)) بیانگر چه نوع مقدمی است؟

1)مقدمه وجوبی           2)مقدمه صحت             3)مقدمه واجب       4)مقدمه نفوذ

65- ماده 100 قانون مدنی چنین اشعار می دارد: (( ... اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه  صاحب حق باید خود رفع مانع کند، در این صورت برای تعمیر مجرا می تواند داخل خانه یا زمین شود ......)) این ماده بیانگر کدام مسئله عقلی است؟

1)مستقلات عقلی      2)مقدمه واجب، واجب است.      3)اذن در شیء، اذن در لوازم آنست      4)استلزام عقلی بطور مطلق

66- اصل مثبت حجیت نیست یعنی ...........

1)اصول عملیه حجیت ندارند.                 

2)اصول عملیه نمی توانند مثبت آثار و لوازم عقلی احکام یا موضوعاتی را که ثابت کرده اند، باشند.

3)اصول عملیه نمی توانند مثبت آثار و لوازم شرعی و قانونی احکام یا موضوعاتی را که ثابت کرده اند، باشند.

4)اصول عملیه نمی توانند بطور کلی مثبت آثار و لوازم احکام یا موضوعاتی را که ثابت کرده اند، باشند.

67- ماده 876 قانون مدنی مقرر می دارد: ((باشک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود)) این مسئله مبتنی بر .............. است.

1)استصحاب عدمی     2)استصحاب وجودی         3)اصل عدم          4)احتیاط

68- مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی: اتلاف و تخریب مال دیگران ممنوع است و جرم تلقی می شود، اما در شرایط اضطراری و برای حفظ جان انسان مجاز خواهد بود، این دو مسئله معارض به ترتیب بیانگر ............ است.

1)حکم واقعی- حکم ظاهری       2)حکم ظاهری- حکم ثانوی       3)حکم ثانوی- حکم واقعی          4)حکم واقعی- حکم ثانوی

69- ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی چنین اشعار می دارد: (( در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل، بقای آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. ))؛ کدام گزینه در خصوص این ماده صحیح است؟

1)با استناد به اصل برائت می گوئیم مفاد این ماده مقتضی عدم مسوولیت است.

2)با استناد به اصل استصحاب می گوئیم مفاد این ماده مقتضی مسوولیت است.

3)با استناد به اصل عدم می گوئیم مفاد این ماده مقتضی عدم مسوولیت است.

4)با استناد به اصل احتیاط می گوئیم مفاد این ماده مقتضی مسوولیت است.

70- قاعده : (( الجمع مهما امکن اولی من الطرح )) در کدامیک جاری می شود؟

1)تعارض               2)تزاحم                  3)تعارض واقعی                4)تعارض ظاهری

 

 

لینک دانلود 

پاسخنامه مجموعه سوالات درس :  اصول فقه

 

133<td va
:: برچسب‌ها: لینک ,
:: بازدید از این مطلب : 6840
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : جمعه 18 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی